top of page

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Statlig subvention samt behörighet

Endast elever i kompletterande undervisning är berättigade till det statsbidrag som betalas ut till Svenska Skolföreningen en gång per år (höst). För att få statsbidrag från Sverige/Finland krävs att SVENSKA ÄR ETT LEVANDE SPRÅK I HEMMET samt att minst en förälder är svensk/finländsk medborgare. Därutöver ska eleven ha grundläggande kunskaper i svenska. Är ingen av föräldrarna svensk medborgare höjs skolavgiften med det belopp som utgör statsbidraget. Statsbidraget utbetalas till Svenska Skolföreningen efter det att denna gjort en formell ansökan. För de regler som gäller statsbidrag till elever vid Sofia Distans och Hermods Distangymnasium hänvisas till respektive hemsida. Om en distanselev är bidragsberättigad betalas detta ut till distansskolan och inte till Svenska Skolföreningen.

 

Anmälan / Avanmälan

Anmälan avser ett helt läsår, är bindande samt fortlöpande fram till och med åk 5. Det sistnämnda innebär att elever inte behöver anmälas mer än en gång i åk 1-5. Ämnar man fortsätta i åk 6-9, krävs en nyanmälan som är bindande samt fortlöpande fram till och med åk 9. För anmälan till gymnasiet (Tisus) gäller samma regler.

Elever som har för avsikt att sluta undervisningen inför ett kommande läsår måste avanmälas av vårdnadshavaren. Anmälan / avanmälan görs via hemsidan och skall ha inkommit till Svenska Skolföreningen senast den 30 april. För avslut mitt i en termin krävs en avanmälan av vårdnashavaren.

 

Avgift och syskonrabatt
Se Svenska Skolföreningens aktuella prislista här. Förutom skolavgiften tillkommer en årlig medlemsavgift på 75 CHF per familj. Föreningen erbjuder syskonrabatt fr.o.m andra barnet i familjen. Syskonrabatt utgår endast till elever i kompletterande undervisning. Svenska Skolföreningen förbehåller sig rätten att fakturera läromedel och skolmaterial. Eventuella extra resurser till elever med speciella behov bekostas av föräldrarna.
Inbetald skolavgift återbetalas ej!

 

Undervisning
Klasserna återfinns i listan ovan. Vid tillräckligt elevunderlag (minst 7 elever) kan styrelsen besluta om att starta en ny grupp. Intag sker normalt endast till höst- och vårterminens början. Svenska Skolföreningen ger möjlighet till max 3 provlektioner vid terminens början.  Föreningens verksamhet är starkt beroende av elevunderlaget. Vid större förändringar i elevunderlag kan lektionstider och klassindelning tvingas att ändras.

 

Försäkringar
Det åligger elevens vårdnadshavare att ombesörja att giltig sjuk- och ansvarsförsäkring föreligger. Svenska Skolföreningen ansvarar inte för eventuell uppkommen person- eller sakskada i samband med undervisning eller annan aktivitet organiserad av Svenska Skolföreningen.

 

Ordningsregler
Svenska Skolföreningen ansvarar för eleven endast under lektionstid.

 

Det är viktigt att föräldrarna ansvarar för:
- att elevens frånvaro vid sjukdomsfall eller annat förhinder anmäls omgående till läraren.
- att eleven utför sitt hemarbete regelbundet.
- att eleven kommer regelbundet och i tid till undervisningen.
- transport till och från undervisningen (skolvägen).

bottom of page